گیل سان کو

نماد برتر کیفیت

درباره ما

 بنام خدا
مدیرومسئولان شرکت گیل سان تجارت ازسال 1352درمیدان امام خمینی تهران
(پشت شهرداری سابق ) مشغول به فعالیت درزمینه قطعات الکترونیک ولوازم
صوتی وتصویری بوده وازاین رو دارای شناخت کامل نسبت به کیفیت قطعات
مرغوب الکترونیک نیزمی باشند وازسال1375 مبادرت به واردات کالاهای
باکیفیت ازکشورهای مختلف نموده وبنا برتجربه چندین ساله درزمینه قطعات
الکترونیک درسال 1384مدیران این شرکت تصمیم به تأسیس یک شرکت تولیدی و
واردات قطعات الکترونیک نمودند   تا ضمن اشتغال زائی مبادرت به واردات
قطعات مرغوب الکترونیک نیزنمایند  وازآن جهت که مدیران این شرکت اهل گیلان
بوده وامیدوارند که کالاهای تولیدی ووارداتی این شرکت دارای کیفیت برتر باشد و
مانندخورشید بدرخشد نام شرکت را « گیل سان تجارت » نامیده وبه ثبت رساندند
 معنی فارسی ... گیل سان   =مانند گیلان
معنی انگلیسی ... GILSUN = خورشید گیلان