گیل سان کو

نماد برتر کیفیت

لنت برق (نوارچسب )نسوز

لنت برق (نوارچسب نسوز) تا ۶۰۰درجه سانتی گراد جهت جلوگیری ازآتش سوری